top of page

GOK-beleid: visietekst


EERSTE GRAAD SANCTA MARIA LEUVEN

 

 

 

Sancta Maria Leuven wil jongeren vormen tot weerbare en kritische jonge mensen die klaar zijn om de samenleving binnen te stappen. Ongeacht achtergrond of schoolloopbaan willen we elke leerling kansen bieden om zichzelf verder te vormen en zich verder te ontplooien. Bovendien is het belangrijk dat iedere leerling plezier kan beleven aan zijn schooltijd en elke dag in een leuke school terecht kan, waar rekening wordt gehouden met de mogelijkheden en de inbreng van elk individu. Kansarme leerlingen hebben daarom binnen ons schoolproject recht op extra begeleiding en  ondersteuning tijdens hun  onderwijsloopbaan in onze school. Ons G.O.K.- project kadert dan ook in deze dubbele doelstelling.

 

De thema’s die wij in ons G.O.K.-project hebben weerhouden zijn cruciaal voor de verdere uitbouw van onze eerste graad. Binnen ons zesjarig pedagogisch project, met een bovenbouw van zowel algemeen vormend secundair onderwijs, als vaktechnische afstudeerrichtingen in de zorgende sector, is een basis met gelijke onderwijskansen essentieel. De combinatie van een kwalitatieve opleiding met specifieke aandacht voor de ontwikkeling van sociale vaardigheden, moet daarom al van in de eerste graad aanwezig zijn.

 

Het G.O.K.-dossier is in de eerste plaats beleidsvormend en zal structuren aanreiken zowel aan leerlingen als leerkrachten om deze doelen te bereiken. Uit de onderwijspraktijk en de beginsituatieanalyse bleek dat wij extra aandacht willen besteden aan preventie en remediëring van leer- en ontwikkelingsachterstanden en de socio-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen zowel op school-, leerkrachten-, als leerlingenniveau.

Onze school heeft op de twee campussen een traditie als zorgende school, met aandacht voor de groeimogelijkheden van elk individu. In overzichtelijke en efficiënte klasgroepen werken we al jaren aan gedifferentieerd onderwijs. Een gestructureerde aanpak van leer- en ontwikkelings- achterstanden wordt opgevolgd door een zeer actieve leerlingbegeleiding die in overleg met CLB steeds leerlinggerichte initiatieven voorlegt aan de betrokken leerlingen en hun ouders.

 

Binnen het G.O.K.-thema preventie en remediëring van leer- en ontwikkelings- achterstanden willen we op alle niveaus deze traditie verder uitdiepen. Het verder bouwen aan de schoolvisie, de ondersteuning en nascholing van onze leerkrachten én de specifieke werkvormen om onze leerlingen met leer- en/of ontwikkelingsachterstanden bij te staan, horen daarom bij de essentiële doelstellingen binnen dit thema. Onze school wil haar vakkundigheid blijven uitbouwen om elke leerling optimale leerkansen te bieden. Deze werking verloopt steeds in overleg met externe begeleiders en CLB. Een geëngageerde communicatie naar het personeel zorgt er bovendien voor dat het GOK-beleid de opdracht van de hele school wordt.

 

Ons opvoedingsproject reikt echter verder dan enkel het ondersteunen van de leerlingen bij hun leerproces. Wij willen onze leerlingen ook vormen tot verantwoordelijke jongeren met voldoende sociale vaardigheden. Onze afstudeerrichtingen in de sociale sector eisen dat onze leerlingen zelf ook aanspraak kunnen maken op correcte sociale leefomgeving. De school is voor vele leerlingen een cruciale leefgemeenschap.

Daarom zal onze school ook de socio-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen blijven nastreven en op school-, leerkrachten- en  leerlingenniveau verder werken aan de optimale leer- en leefomgeving voor de leerlingen. Het welbevinden van elk individu staat daarbij centraal. Door onze school een menselijk gelaat te geven willen we openstaan voor wensen en initiatieven die onze leerlingen zelf aanreiken.

 

‘Jongeren voelen zich beter op school als er naar hen wordt geluisterd en als ze worden betrokken bij het schoolgebeuren.’ Participatie komt de sfeer op school ten goede en versterkt de band tussen school en jongeren. Als jongeren kunnen participeren, werken ze aan een aantal belangrijke vaardigheden: ze vergroten hun contactvaardigheid, leren overleggen en in team werken en versterken hun democratisch handelen.

Als inspraak leidt tot concrete resultaten, kunnen jongeren succeservaringen opdoen. Ze hebben dan een zichtbare bijdrage geleverd aan het schoolleven.De mate van participatie en inspraak verhoogt het welbevinden en verbetert de schoolbeleving. Jongeren gaan graag naar school waar ze het schoolklimaat als open en leerlingbetrokken ervaren en waar ze de leerlingenraad als positief ervaren. Jongerenparticipatie is niet alleen belangrijk voor nu, maar ook voor later: ze draagt bij tot de democratische vorming van jongeren.

 

We streven naar een hartelijke, creatieve, dynamische en open schoolcultuur waarin samenleven, samen werken en wederzijds respect tot de natuurlijke en vanzelfsprekende pijlers van het opvoedingsproject behoren. Binnen de GOK-werking kiezen we daarbij voor een open communicatie en een rechtstreekse dialoog met alle betrokkenen, zodat de aandacht voor de emotionele bagage van elke leerling deel uitmaakt van de vakkundigheid van ieder van onze personeelsleden.

 

Het MISOL-zorgbeleid is daarom steeds voelbaar in onze vestiging. Het uitwerken van extra initiatieven, een gestructureerd ondersteuningsbeleid en de geïntegreerde werking hiervan horen bij de dagelijkse opdracht van onze onderwijsinstelling.

Door een kritische zelfevaluatie willen we dit beleid ook steeds blijven toetsen aan haar slagkracht en efficiëntie. De dynamiek van ons G.O.K.-beleid laat toe dat op elk moment bijsturen mogelijk blijft. Het hoofddoel blijft zo om voor alle leerlingen het schoolgaan te optimaliseren, binnen het beleidskader dat onze minister van ons vraagt: zorgen voor een sterke en warme school.

bottom of page