top of page

Visie op zorg in de scholen van KSLeuven

 

Elke school van de scholengemeenschap KSLeuven wil aan elke jongere gelijke kansen bieden op een kwaliteitsvolle vorming en opleiding. Ze schept op school een gunstig pedagogisch klimaat zodat elke leerling er zich goed voelt. Dit welbevinden vormt de voedingsbodem voor leer- en groeikansen. Ook streeft elke school naar zorgzaam onderwijs dat inspeelt op de noden van elke leerling. Ze bouwt een degelijke leerlingenbegeleiding uit op niveau van de school, de klas en van de individuele leerling.


De meeste leerlingen krijgen voldoende ontplooiingskansen binnen het normale klas- en schoolgebeuren. Sommige leerlingen hebben bijzondere noden ten gevolge van o.m. kansarmoede, een andere thuistaal, ziekte, een motorische of sensoriële beperking, een leerstoornis en/of een ontwikkelingsstoornis. Elke school wil de zorg voor deze leerlingen met specifieke noden opnemen binnen de grenzen van haar eigen draagkracht en in haar onderwijs zo goed mogelijk rekening houden met de noden van deze leerlingen.


De leerlingenbegeleiding van elke school wordt gedragen door het volledige schoolteam. Toch spelen een aantal actoren een belangrijke rol: de directie, de leerlingbegeleider, de GOK-leraren, de klasleraren, de CLB–medewerker en diverse externe ondersteunende organisaties.


Op niveau scholengemeenschap werken de scholen samen aan de uitbouw van de leerlingenbegeleiding door het uitwisselen van ervaringen en het verhogen van de expertise. Dit heeft geleid tot het maken van afspraken over de extra zorg waar elke school achterstaat en elke school wil waarmaken. Tot nu toe zijn afspraken gemaakt over het aanbieden van zorg voor leerlingen met dyslexie, dyscalculie en autismespectrumstoornissen. Het is de bedoeling om over andere zorgvragen samen te overleggen en te komen tot een gezamenlijke aanpak. KSLeuven wil de scholen zo ver mogelijk ondersteunen in het realiseren van hun leerlingenbegeleiding en door samenwerking de draagkracht van de individuele scholen verhogen.

 

bottom of page